Giften en Legaten

Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de Adriaan Donker Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Per 1 januari 2012 hebben wij de status culturele ANBI gekregen. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Voor het behoud van onze stichting kunt u op persoonlijke titel een schenking doen of een legaat nalaten aan de Adriaan Donker Stichting (RSIN nummer: 008177223, IBAN NL05RABO0329602861).

Aftrekbare giften ondernemers
Ondernemers die een gift doen aan een culturele ANBI mogen 150% van het geschonken bedrag via de vennootschapsbelasting aftrekken.

Eenmalige aftrekbare giften particulieren
Particulieren die een eenmalige gift doen aan een culturele ANBI mogen 125% aftrekken van dat deel van het geschonken bedrag dat uitkomt boven 1% van hun drempelinkomen.

Periodieke aftrekbare giften particulieren
Particulieren die minstens vijf jaar achtereen een gift doen aan een culturele ANBI en die dit vooraf schriftelijk hebben vastgelegd, mogen 125% aftrekken van het gehele bedrag, zonder drempel.

In het kader van de uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen is onze stichting verplicht de onderstaande gegevens te publiceren. Heeft u nog andere vragen over de stichting, neem dan contact met ons op.

Algemene gegevens
Adriaan Donker Stichting
Koningspade 31
1718 MP Hoogwoud
KvK: 41234875

Doelstelling
De doelstelling betreft de inrichting, het beheer en de instandhouding van de boerderij als museum, met daarnaast de instandhouding van de op het erf gelegen kapel, alsmede de openstelling van museum en kapel. Het gaat hier om een museum van voorwerpen in de ruimste zin van het woord, gebruikt in woon- en werkgedeelten van een Westfriese boerderij, in het bijzonder en het Westfriese burgerleven in het algemeen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Het bestuur van de Adriaan Donker Stichting hanteert de volgende kernprincipes en uitgangspunten om de doelstellingen van de stichting inhoud te geven:
a. Het bevorderen en in stand houden van de materiële cultuur van West-Friesland.
b. De bijzondere sfeer in de museumboerderij in stand te houden en anderzijds het behoud van de collectie en museumgebouwen veilig te stellen.
c. De openstelling van het museum en de kapel voor het publiek tegen een, met het oog op een verantwoorde exploitatie, zo gering mogelijke vergoeding. De stichting beoogt bij deze exploitatie niet het maken van winst.
d. De werkzaamheden in en rond het museum worden verricht in samenwerking tussen bestuur, beheerders en vrijwilligers.

Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling van de Adriaan Donker Stichting is als volgt:

  • G. Zaalberg (voorzitter)
  • S. Broersma (secretaris/waarnemend voorzitter)
  • F. Verkooijen (penningmeester)
  • R. Frishert (financieel adviseur)
  • L. Wever (afgevaardigde Westfries Genootschap, lid expositiecommissie)
  • J. Hemke (werving bezoekers en sponsors)
  • P. Gutker (website en social media beheer)

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

De activiteiten van de instelling
Onze activiteiten kunt u terugvinden op deze website.

Financiële gegevens
De balans en de staat van baten en lasten, inclusief een toelichting, worden jaarlijks opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester en de administrateur van de stichting.

De jaarrekening wordt ieder jaar in het eerste kwartaal van het volgende boekjaar opgeleverd en goedgekeurd door het bestuur.